Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Všeobecnéobchodní podmínky“ nebo „VOP“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Gravelli Eshop umístěného na webovém rozhraní https://jewellery.gravelli.com (dále jen „Webové rozhraní“) mezi naší společností

Gravelli s.r.o.,
IČ: 29441200,
DIČ: CZ29441200,

se sídlem Pod Harfou 3/3, Vysočany, 190 00 Praha 9, Česká republika,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 233128,
adresa pro doručování: Pod Harfou 3/3, Vysočany, 190 00 Praha 9, Česká republika,
telefonní číslo: (+420) 737 427 491,
kontaktní e-mail: shop@gravelli.com

jako Prodávajícím

a

Vámi jako Kupujícím 

1. Úvodní ustanovení

1.1 Co se v těchto Všeobecných obchodních podmínkách rozumí pod následujícími pojmy označenými velkými písmeny?

Internetovým obchodem“ v těchto Všeobecných obchodních podmínkách rozumějte internetový obchod jewellery.gravelli.com Prodávajícího provozovaný prostřednictvím Webového rozhraní.

Kupní smlouvou“ v těchto Všeobecných obchodních podmínkách rozumějte smlouvu na koupi Zboží dle těchto Všeobecných obchodních podmínek, uzavíranou mezi Kupujícím a Prodávajícím.

Kupujícím“ v těchto Všeobecných obchodních podmínkách rozumějte společně Spotřebitele a Podnikatele.

Občanským zákoníkem“ v těchto Všeobecných obchodních podmínkách rozumějte zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Podnikatelem“ v těchto Všeobecných obchodních podmínkách v souladu s ustanovením § 420 Občanského zákoníku rozumějte takového zákazníka Internetového obchodu Prodávajícího, který samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a také takový zákazník Internetového obchodu Prodávajícího, který s Prodávajícím uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osobu, která jedná jménem nebo na účet podnikatele ve smyslu ustanovení § 420 odst. 1 Občanského zákoníku.   

„Prodávajícím“v těchto Všeobecných obchodních podmínkách rozumějte obchodní společnost Gravelli s.r.o., IČ 29441200, se sídlem Pod Harfou 3/3, Vysočany, 190 00 Praha 9, Česká republika, zřízenou a existující podle práva České republiky a zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 233128, která je podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 Občanského zákoníku. Pokud je v těchto Obchodních podmínkách Kupující oslovován, je tím oslovován Prodávajícím.

Reklamačním řádem“ v těchto Všeobecných obchodních podmínkách rozumějte reklamační řád Prodávajícího stanovující postup uplatnění práva z vadného plnění Zboží v zákonné lhůtě. Reklamační řád tvoří nedílnou součást těchto VOP.

Smluvními stranami” v těchto Všeobecných obchodních podmínkách rozumějte Prodávajícího na straně jedné a Kupujícího nebo více Kupujících na straně druhé.

Spotřebitelem“ v těchto Všeobecných obchodních podmínkách rozumějte každého člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s Prodávajícím smlouvu nebo s Prodávajícím jinak jedná a zároveň je zákazníkem Internetového obchodu Prodávajícího. V pochybnostech při výkladu pojmu „Spotřebitel” se přiměřeně použije výklad tohoto pojmu podle ustanovení § 419 Občanského zákoníku.

Zbožím“ v těchto Všeobecných obchodních podmínkách rozumějte šperky a další drobné doplňky.

Čím se řídí náš právní poměr?

Náš právní poměr se řídí následujícími dokumenty:

 • těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, které ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti vzniklá na základě Kupní smlouvy;
 • Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při uplatnění práva z vadného plnění;
 • podmínkami a pokyny uvedenými na Webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;
 • Vaší objednávkou a jejím přijetím z naší strany;

a v otázkách zde neupravených také příslušnými právními předpisy České republiky, zejména pak Občanským zákoníkem.

Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste Spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany Spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.2 Jak vyjádříte souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a dále též potvrzením na Webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, včetně Reklamačního řádua souhlasu se zpracováním osobních údajů, jenž je k nalezení …., seznámili a souhlasíte s nimi.

2. Kupní smlouva

Kupní smlouvou se zavazujeme dodat Vám Zboží uvedené v objednávce a Vy se zavazujete toto Zboží převzít (buď osobně, nebo od dopravce) a zaplatit nám kupní cenu za Vámi objednané Zboží (dále jen „kupní cena“), včetně případných poplatků souvisejících se zvoleným způsobem platby, uvedenou v objednávce.Kupní cena je uváděna včetně DPH a včetně částky za uhrazení cla.

Vlastnické právo ke Zboží nabýváte zaplacením celé kupní ceny a poplatků za zvolený způsob platby, ne však dříve, než Zboží převezmete.

2.1 Je Kupní smlouva spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste Spotřebitelem. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na Vás ochrana Spotřebitele dle právních předpisů a těchto Všeobecných obchodních podmínek. Nejste-li Spotřebitel, nemáte práva Spotřebitele blíže specifikovaná v těchto VOP.

2.2 Jak uzavíráme Kupní smlouvu?

Na Webovém rozhraní je uveden seznam Zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. U každého Zboží je uvedena kupní cena včetně veškerých daní a cel.Prezentace Zboží na Webovém rozhraní je informativního charakteru, a nejedná se tak o náš návrh na uzavření Kupní smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku. Pro uzavření Kupní smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

2.3 Jak podat objednávku?

Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím Webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na Webovém rozhraní umožňujeme.

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného Zboží (případně číselné označení Zboží), počet kusů, zvolený způsob platby a dopravy a Vaše kontaktní údaje (dodací a případně fakturační).

Před závazným odesláním objednávky Vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné kupní ceny zahrnující veškeré poplatky (v závislosti na zvoleném způsobu dopravy a platby). Doporučujeme zkontrolovat zejména druh a množství Zboží, e-mailovou a dodací adresu. V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

O obdržení objednávky Vás budeme informovat. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno.

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí jako by nebyla podána.

2.4 Kdy je tedy Kupní smlouva uzavřena?

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí objednávky z naší strany. Přijetí objednávky včetně VOP a Reklamačního řádu Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí informace o obdržení objednávky dle článku 2.3 těchto Všeobecných obchodních podmínek (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření Kupní smlouvy jsou patrné z Webového rozhraní Internetového obchodu.

2.5 Můžete již odeslanou objednávku zrušit?

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo Vám zasláno přijetí objednávky z naší strany podle článku 2.4 těchto Všeobecných obchodních podmínek), můžete zrušit telefonicky nebo e-mailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi, přičemž pokud je takto zrušena objednávka Zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od Kupní smlouvy (podrobněji o možnosti odstoupení od Kupní smlouvy v článku 5 těchto Všeobecných obchodních podmínek), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti s Kupní smlouvou vynaložili.

2.6 Může se kupní cena uvedená v Internetovém obchodě měnit?

Ceny prezentovaného Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webovém rozhraní Internetového obchodu u jednotlivého Zboží. Případné slevy z kupní ceny Zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na Webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení kupní ceny Zboží v Internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat vám Zboží za tuto zcela zjevně chybnou kupní cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto Všeobecných obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od Kupní smlouvy.

Pokud kupní cena uvedená u Zboží na Webovém rozhraní Internetového obchodu již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí Vaší objednávky, nejsme povinni Kupní smlouvu uzavřít.

Na odeslané objednávky nemá vliv změna kupní ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany podle článku 2.4 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

2.7 V jakých jazycích lze Kupní smlouvu uzavřít?

Kupní smlouvu lze uzavřít v českém a anglickém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

2.8 Máte možnost získat Kupní smlouvu v textové podobě?

Kupní smlouva není uzavírána písemně s podpisy Smluvních stran. Kupní smlouvu tvoří tyto Obchodní podmínky, Vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Celá Kupní smlouva Vám bude zaslána e-mailem nebo na Vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou Vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

2.9 Je Kupní smlouva někde uložena?

Kupní smlouvu (včetně těchto Všeobecných obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Kupní smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání Vám ji zašleme.

2.10 Co když něčemu v Kupní smlouvě nerozumíte?

V případě dotazu ke Kupní smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.

3. Platební podmínky

3.1 Jaké způsoby platby přijímáme?

Kupní cenu můžete uhradit následujícími způsoby:

 • online platební kartou;
 • převodem na náš bankovní účet (pokyny Vám budou sděleny e-mailem v potvrzení objednávky).
 • Hotově na pobočce
 • Platba na dobírku (pouze v rámci České republiky)

Některé způsoby platby mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky jsou uvedeny na Webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná kupní cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

3.2 Kdy nastane splatnost kupní ceny?

Kupní cena včetně všech poplatků je splatná do pěti pracovních dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy dle článku 2.4 těchto VOP. Váš závazek uhradit kupní cenu včetně všech poplatků je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

3.3. V jaké měně můžete platit?

Platba Zboží je možná v českých korunách (Kč) nebo eurech (EUR).

3.4 Kdy můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

Zálohu na kupní cenu můžeme požadovat především u objednávek s celkovou kupní cenou nad 5.000,- Kč.

Dále jsme oprávněni požádat Vás o uhrazení celé kupní ceny Zboží před jeho odesláním(§ 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije).

4. Dodací podmínky

4.1 Jak posíláme Zboží?

Způsoby dodání Zboží jsou uvedené na Webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání Zboží si zvolíte před odesláním Vaší objednávky.

4.2 Jaké jsou náklady na dodání Zboží do členského státu Evropské unie?

Zboží zasíláme zdarma, nemáte tedy žádné další náklady na dodání Zboží.

4.3 Jaké jsou náklady na dodání Zboží mimo členské státy Evropské unie?

Zboží do státu mimo Evropskou unii zasíláme za poplatek 30 EUR.

4.4 Kdy Vám Zboží dodáme?

Doba dodání Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby.

Zboží, které je skladem, zpravidla expedujeme do dvou pracovních dnů od připsání platby na náš účet.

Zboží, které není skladem, expedujeme, jakmile je to možné. O přesném datu vás budeme informovat.

Dodáním Zboží podle těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je Vám Zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít Zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat Zboží z naší strany, ani za odstoupení od Kupní smlouvy z Vaší strany.

4.5 Jak postupovat při převzetí Zboží?

Při převzetí Zboží zkontrolujte neporušenost obalu Zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí Zboží.

Okamžikem převzetí Zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost Zboží převzít, ale v rozporu s Kupní smlouvou jste tak neučinili), na Vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu Zboží.

4.6 Co se stane v případě, že Zboží nepřevezmete?

Pokud je z důvodů na Vaší straně nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že Zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním Zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí Zboží vzniknou. Tyto náklady nepřesáhnou 10,- Kč za každý den trvání uskladnění. Náklady na uskladnění mohou dosáhnout maximálně částky celkem 500,- Kč nebo výše kupní ceny, pokud je nižší než 500,- Kč.

Dále máme v takovém případě právo od Kupní smlouvy odstoupit.

Pokud nepřevezmete Zboží z důvodu porušeného obalu Zboží svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nevztahují se na Vás výše uvedené povinnosti uhradit nově vzniklé náklady. V takovém případě jste povinni tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a naší obchodní společnosti.

5. Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy

5.1 Jak můžete jako Spotřebitel od Kupní smlouvy odstoupit?

Jste-li Spotřebitelem, máte právo od Kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí Zboží; je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky. Aby byla zachována lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy dle předchozí věty, postačí odeslání oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.Oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail. Pro odstoupení od Kupní smlouvy lze využít vzorový formulář, který je přílohou těchto VOP. Přijetí oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.

Odstoupení od Kupní smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

5.2 Jaké má pro Vás jako Spotřebitele odstoupení od Kupní smlouvy důsledky?

Odstoupením od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Byl-li Vám společně se Zbožím poskytnut s Vaším souhlasem zdarma dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od Kupní smlouvy kteroukoliv ze Smluvních stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět společně s vraceným Zbožím.

5.3 Kdy od Kupní smlouvy nemůžete jako Spotřebitel odstoupit?

V souladu s ustanovením § 1837 Občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od smluv o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu.

5.4 Jakým způsobem nám vrátíte Zboží v případě odstoupení od Kupní smlouvy?

Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Kupní smlouvy, a to zasláním Zboží na adresu Pod Harfou 3/3, Vysočany, 190 00 Praha 9, Česká republika. Tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud jste nám Zboží odeslali před jejím uplynutím.

Zboží nezasílejte na dobírku. Zboží zaslané na dobírku nejsme povinni převzít.Náklady spojené s odesláním vráceného Zboží na naši adresu hradíte Vy, a to i v případě, že Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

K vrácenému Zboží doporučujeme přiložit:

 • kopii dodacího listu a faktury, pokud tyto dokumenty byly vystaveny, nebo jiný doklad prokazující koupi Zboží;
 • písemné vyjádření o odstoupení od Kupní smlouvy (na našem formuláři nebo jinak). Do vyjádření uveďte adresu pro doručování, telefon a e-mail.

Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení Vašeho odstoupení od Kupní smlouvy dle zákonných podmínek.

5.5 Kdy dostanete zpět své peníze?

Veškeré přijaté peněžní prostředky Vám vrátíme do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Kupní smlouvy. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit Vám peníze dříve, než nám vrátíte Zboží nebo prokážete, že jste nám Zboží odeslali.

Peníze Vám vrátíme:

 • stejným způsobem, jakým jsme je přijali, nebo
 • způsobem, jaký budete požadovat.

Vedle výše uvedených způsobů můžeme peníze vždy vrátit i zasláním na Vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto Všeobecných obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.

5.6 Co když bylo Vámi vrácené Zboží poškozené?

Při zasílání zabalte Zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

14denní lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy slouží zejména k vyzkoušení funkčních vlastností Zboží, a to v rozsahu obdobném předvedení a vyzkoušení Zboží v kamenném obchodě.

Pokud zjistíme, že Vámi vrácené Zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, odpovídáte nám za toto snížení hodnoty Zboží.

Akceptací těchto VOP berete na vědomí, že pokud zjistíme, že Vámi vrácené Zboží má poškozenou plombu nacházející se uvnitř Zboží, odpovídáte nám za snížení hodnoty tohoto Zboží.

6. Právo prodávajícího odstoupit od kupní smlouvy

6.1 Kdy můžeme odstoupit od Kupní smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od Kupní smlouvy v následujících případech:

 • technickou chybou byla na Webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena Zboží (článek 2.6 těchto Všeobecných obchodních podmínek);
 • Zboží z objektivních příčin (především proto, že Zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat;
 • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem odstoupení od Kupní smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu. Peníze vrátíme do pěti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy.

7. Práva z vadného plnění

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a, jste-li Spotřebitelem, § 2158 až 2174 Občanského zákoníku).

Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

7.1 Jaká máte práva z vadného plnění, jste-li Spotřebitel?

V souladu s ustanovením § 2161 Občanského zákoníku Vám odpovídáme za to, že Vámi objednané Zboží při převzetí nemá vady, tj. zejména že v době, kdy jste Zboží převzali

 • má Zboží vlastnosti, které jsme si ujednali, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které jsme popsali u Zboží nebo které jste očekávali s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy námi prováděné,
 • se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

V souladu s ustanovením § 2161 odst. 2 Občanského zákoníku ve vztahu k Vám platí, že projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců ode dne převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.

V souladu s ustanovením § 2165 odst. 1 Občanského zákoníku platí, že jste oprávněni uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, přičemž to neplatí

 • u Zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
 • u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Vámi,
 • vyplývá-li to z povahy Zboží.

V souladu s ustanovením § 2169 Občanského zákoníku platí, že nemá-li Zboží vlastnosti stanovené v ustanovení § 2161 Občanského zákoníku, můžete požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, můžete požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, můžete odstoupit od Kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměru součásti máte i v případě odstranitelné vady, pokud nemůžete věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě máte i právo od Kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupíte-li od Kupní smlouvy nebo neuplatníte-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, můžete požadovat přiměřenou slevu. Máte právo na přiměřenou slevu i v případě, že Vám nemůžeme dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

V souladu s ustanovením § 2170 Občanského zákoníku platí, že práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud jste před převzetím Zboží věděli, že Zboží má vady, anebo jste vadu sami způsobili, tj. zejména neodbornou manipulací či montáží Zboží Vámi prováděnými.

8. Práva duševního vlastnictví

Uzavřením Kupní smlouvy na Zboží nenabýváte žádná práva duševního vlastnictví k právům Prodávajícího na duševní vlastnictví, ani práva k duševnímu vlastnictví jiných osob. Nejste oprávněni vytvářet odvozená díla na základě zakoupeného Zboží nebo Zboží vystaveného na Webovém rozhraní. Dále nejste oprávněni jakkoliv využívat ochranné známky, loga, grafiky a názvu Prodávajícího.

9. Změny těchto Všeobecných obchodních podmínek

9.1 Jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky neměnné?

Tyto VOP nejsou neměnné. Jsme oprávněni kdykoliv tyto VOP měnit, například z důvodu změn platných zákonů. Svým dalším využitím Internetového obchodu po takovéto změně a odesláním objednávky vyjadřujete svůj souhlas se změněným zněním těchto VOP, případně se změněným zněním souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Případné změny těchto Všeobecných obchodních podmínek nebudou uplatňovány zpětně, tedy pro Vás je závazné takové znění Všeobecných obchodních podmínek, jaké bylo účinné v době odeslání objednávky na Zboží.

9.2 Co když nesouhlasíte se zněním těchto Všeobecných obchodních podmínek?

Nesouhlasíte-li se zněním těchto VOP nebo s některou z jejich částí, máte právo nás kontaktovat a sdělit nám svůj protinávrh. Po vzájemné dohodě můžeme uzavřít samostatnou smlouvu, která bude mít přednost před těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

10. Rozhodné právo a soudní příslušnost

Tyto VOP a užívání Internetového obchodu se řídí právním řádem České republiky. Kolizní normy se nepoužijí, pokud je však jejich použití nezbytné, použijí se ve smyslu umožňujícím aplikaci (užití) českého právního řádu v co nejširším rozsahu.

Využitím Internetového obchodu vyjadřujete souhlas s výše uvedenou volbou právního řádu, pokud takový souhlas můžete platně dát. My jako Prodávající pak s takovou volbou rovněž souhlasíme.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K prodeji Zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na Zboží a bezpečnost Zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu Spotřebitele. Práva Spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

11.2 Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 12.1. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

11.3 Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li Spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor z Kupní smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz , www.adr.coi.cz ; elektronický kontakt: adr@coi.cz ; telefon: +420 296 366 360) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se Zboží, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.4 Co byste ještě měli vědět?

Při uzavírání Kupní smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce nebo ve Vašem uživatelském účtu zřízeném na Webovém rozhraní.

V případě rozporu mezi českou a anglickou verzí těchto VOP je rozhodující jejich české znění.

V případě, že je některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat Kupní smlouvu (včetně Všeobecných obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

Prodávající není povinen přijmout objednávku, v níž došlo ke zjevné chybě z technických či jiných důvodů. 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.10. 2018.

 

Příloha č. 1 Všeobecných obchodních podmínek

Vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy dle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f) Občanský zákoník ve smyslu nařízení vlády č. 363/2013 Sb.(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od Kupní smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:

Gravelli s.r.o.,

IČ: 29441200,
DIČ: CZ29441200,

se sídlem Pod Harfou 3/3, Vysočany, 190 00 Praha 9, Česká republika,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 233128,
adresa pro doručování: Pod Harfou 3/3, Vysočany, 190 00 Praha 9, Česká republika,
telefonní číslo: (+420) 737 427 491,
kontaktní e-mail: shop@gravelli.com

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/ o poskytnutí těchto služeb(*)

 

Datum objednání(*)/  datum obdržení(*)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

Datum

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.