Reklamační řád

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad Zboží zakoupeného prostřednictvím Internetového obchodu od naší společnosti
Gravelli s.r.o.,
IČ: 10960872,
DIČ: CZ10960872,

se sídlem Pod Harfou 3/3, Vysočany, 190 00 Praha 9, Česká republika,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
adresa pro doručování: Pod Harfou 3/3, Vysočany, 190 00 Praha 9, Česká republika,
telefonní číslo: (+420) 737 427 491,
kontaktní e-mail: info@gravelli.com

1. Úvodní ustanovení

Tento Reklamační řád byl zpracován v souladu s Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1991 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“), a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou ve lhůtě pro uplatnění práva z vadného plnění uplatňována Vaše práva z odpovědnosti za vady.

Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Odesláním objednávky souhlasíte se Všeobecnými obchodními podmínkami a tímto Reklamačním řádem. Odesláním objednávky dále potvrzujete, že jste seznámeni se Všeobecnými obchodními podmínkami a Reklamačním řádem.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi obsaženými ve Všeobecných obchodních podmínkách. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, je takový pojem nutno chápat ve významu, v jakém je definován ve Všeobecných obchodních podmínkách. Pokud není definován ani v tomto Reklamačním řádu ani ve Všeobecných obchodních podmínkách, vykládá se ve významu, v jakém je užíván v právních předpisech České republiky, zejména pak v Občanském zákoníku.

2. Za jaké vady Zboží odpovídáme?

Jako Prodávající odpovídáme za to, že Zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že Zboží při převzetí zejména:

 • má vlastnosti, které jsme si ujednali, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které jsme popsali u Zboží nebo které jste očekávali s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy námi prováděné,
 • se hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Za vadu Zboží je též považována situace, kdy Vám dodáme jiné Zboží, než jaké bylo mezi námi sjednáno na základě Kupní smlouvy.

Spotřebitelům dále odpovídáme za to, že se tyto vady nevyskytnou ve lhůtě pro uplatnění práva z vadného plnění blíže specifikované v článku 3 tohoto Reklamačního řádu. Nejste-li Spotřebitelem, není Vám zákonná lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění dle článku 3 poskytována. Článek 3 se vztahuje pouze na Spotřebitele.

Nad rámec zákonné lhůty pro uplatnění práva z vadného plnění pro Spotřebitele neposkytujeme žádnou záruku za jakost.

Jste-li Podnikatelem, práva z vadného plnění zakládá pouze vada, kterou mělo Zboží při přechodu nebezpečí škody na Zboží, byť se projeví až později. V případě, že se vada vyskytne v závislosti na porušení některé z našich povinností, náležejí Vám práva z vadného plnění i v takovém případě.

Za vadu Zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud Zboží neodpovídá Vaší představě, máte v případě, že jste Spotřebitelem, právo odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí Zboží v souladu s článkem 5 Všeobecných obchodních podmínek.

Jste-li Spotřebitelem a vada Zboží se projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.

3. Jaká je lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění?

V souladu s ustanovením § 2165 odst. 1 Občanského zákoníku platí, že jste oprávněni uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, přičemž to neplatí

 • u Zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
 • u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Vámi,
 • vyplývá-li to z povahy Zboží.

Berte na vědomí, že v případě, že Vám bude Zboží vyměněno či opraveno, na nové Zboží, resp. vyměněné součástky a náhradní díly neběží nová lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění. Lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli kvůli vadě Zboží užívat, tj. zejména o dobu, po kterou je Zboží v opravě.

4. Jaká práva z vadného plnění máte?

Vaše práva z vadného plnění se řídí Občanským zákoníkem, zejména§ 2099 až 2117 a, jste-li Spotřebitelem, také § 2165 až 2174.

4.1. Jste-li Spotřebitel nebo Podnikatel

V případě, že vada Zboží existovala nebo se má za to, že existovala již při převzetí Zboží, náležejí Vám níže uvedená práva z vadného plnění.

Pokud je vada Zboží  podstatným porušením Kupní smlouvy, náležejí Vám tato práva z vadného plnění:

 • odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží;
 • odstranění vady opravou Zboží;
 • přiměřená sleva z kupní ceny; nebo
 • odstoupení od Kupní smlouvy.

V případě podstatného porušení Kupní smlouvy nás při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady informujte o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili. Upozorňujeme Vás, že pokud tak neučiníte, budou Vám náležet pouze ta práva, která by Vám náležela při nepodstatném porušení Kupní smlouvy. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s námi.

Pokud v přiměřené lhůtě vadu Zboží neodstraníme, můžete požadovat namísto odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo můžete od Kupní smlouvy odstoupit.

Pokud je vada Zboží nepodstatným porušením Kupní smlouvy, můžete požadovat:

 • odstranění vady; nebo
 • přiměřenou slevu z kupní ceny.

V případě, že vadu Zboží neodstraníme včas nebo odstranění vady odmítneme, můžete požadovat slevu z kupní ceny, anebo můžete od Kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s námi.

Berte na vědomí, že dokud neuplatníte své právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupíte od Kupní smlouvy, jsme oprávněni dodat Vám chybějící Zboží nebo odstranit právní vadu (zejména dodat chybějící dokumenty).

Výměnu Zboží nebo odstoupení od Kupní smlouvy nelze požadovat v případě, že nemůžete věc vrátit v tom stavu, v jakém jste ji obdrželi. To neplatí v případě, že:

 • došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady Zboží;
 • jste použili Zboží ještě před objevením vady;
 • jste nezpůsobili nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
 • jste věc prodali ještě před objevením vady, spotřebovali jste ji, anebo pozměnili Zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám, co ještě vrátit můžete, a dáte nám náhradu do výše, v níž jste měli z použití Zbožíprospěch.

4.2. Pouze jste-li Spotřebitel:

Pokud se vada Zboží vyskytne ve lhůtě pro uplatnění práva z vadného plnění dvaceti čtyř měsíců od převzetí Zboží (u použitého zboží dvanáct měsíců od převzetí Zboží), náležejí Vám níže uvedená práva z vadného plnění:

4.2.1. právo na výměnu Zboží máte v případě, že:

 • Zboží během lhůty pro uplatnění práva z vadného plnění pozbyde některou z vlastností uvedených v článku 2 Reklamačního řádu a není to vzhledem k povaze vady nepřiměřené;
 • je vada neodstranitelná;
 • Zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě; nebo
 • se na Zboží vyskytne větší počet vad.

Výměnu Zboží nemůžete požadovat v případě, že by výměna zboží byla neúměrná povaze vyskytnuté vady, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu. V takovém případě máte právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na výměnu Zboží vám nenáleží ani v případech, kdy je vadná pouze část (součástka) Zboží.

Požadovat výměnu Zboží nelze u zboží použitého nebo prodávaného za nižší cenu. Namísto toho můžete požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

4.2.2. právo na výměnu vadné součástiZboží máte v případě, že:

 • je vadná pouze součást (součástka) Zboží;
 • je vada neodstranitelná;
 • zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě; nebo
 • se na Zboží vyskytne větší počet vad.

4.2.3. právo na přiměřenou slevu z kupní ceny máte v případě, že

 • nezvolíte právo na odstoupení od Kupní smlouvy, výměny vadného zboží nebo součásti Zboží nebo opravu Zboží;
 • nejsme schopni Zboží nebo jeho součást vyměnit, anebo opravit (například Zboží se již nevyrábí);
 • nezjednáme nápravu v přiměřené době, nebo v případech, kdy by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže; nebo
 • Zboží má vadu, z níž jsme zavázáni, a jde o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou.

4.2.4. právo na odstoupení od Kupní smlouvy máte v případě, že

 • je vada neodstranitelná;
 • Zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě;
 • se na Zboží vyskytne větší počet vad;
 • nejsme schopni Zboží vyměnit, anebo opravit (například Zboží se již nevyrábí); nebo
 • není možné vyměnit vadné Zboží nebo součást Zboží za bezvadné.

5. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

 • jste o vadě před převzetím Zboží věděli;
 • jste vadu sami způsobili; nebo
 • uplynula lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění.

Práva z vadného plnění se dále nevztahují na:

 • opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
 • vady použitého Zboží odpovídající míře používání nebo opotřebení, které Zboží mělo v okamžiku, kdy jste jej převzali;
 • Zboží prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána; nebo
 • vyplývá-li to z povahy Zboží.

6. Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci, neboli uplatnění práva z vadného plnění, u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. V souladu se Zákonem o ochraně spotřebitele přijímáme reklamace:

 • v kterékoli naší provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží;
 • v našem sídle;
 • v místě podnikání;
 • u osoby, která je v potvrzení o trvání práv z vadného plnění dle ustanovení § 2166 Občanského zákoníku uvedena jako osoba určená k opravě.

Pro co nejrychlejší vyřízení reklamace doporučujeme využít naši provozovnu / osobu určenou k opravě.

 • Doporučený postup při reklamaci:

 • pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně;
 • zároveň je vhodné nás informovat o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili, tedy zda máte v souladu s tímto Reklamačním řádem zájem o opravu Zboží, výměnu Zboží nebo jeho součásti, odstoupení od Kupní smlouvy, slevu z kupní ceny, popřípadě další práva v souladu s tímto Reklamačním řádem a Občanským zákoníkem;
 • reklamované Zboží nám doručíte (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme), přičemž při zasílání doporučujeme zabalit Zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;
 • pro usnadnění postupu je vhodné ke Zboží přiložit doklad o zakoupení Zboží či daňový doklad – fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi Zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

O doručené reklamaci rozhodujeme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.

Při reklamaci vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete; a dále (po vyřízení reklamace) vám vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V souladu s Občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace Zboží. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1.7.2021